അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് “WHATSNEW” നോക്കുക   18.04.2018) ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൈമറി SITC രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകര് കൃത്യസമയത്ത് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. for Training Schedule – see “DOWNLOADS”   അംഗീകാരമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് – “WHATS NEW”നോക്കുക   മധ്യവേനലവധിക്കാലത്ത് പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌സില്‍.   ഗവ.സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ലിങ്ക് ചുവടെ   SSLC Valuation പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ആറാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 21 ന് അവസാനിക്കും.   2018 MARCH 31 അദ്ധ്യാപകര്ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് DPI അറിയിക്കുന്നു   K-TET result published ….Link Available in this Website   തൃത്താല ഉപജില്ല പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവം 2018 ഒന്നാം സ്ഥാനം GLPS വട്ടേനാട്, രണ്ടാം സ്ഥാനം MMALPS കവുക്കോട്, മൂന്നാം സ്ഥാനം GTJBS കുമ്പിടി  

Videos

 

GLPS VATTENAD ENGLISH SKIT

(211)

views     Pulished on 14 Dec 2017

 

You may also like

  

ENGLISH FEST –...

(146)

views     Pulished on 14 Jan 2018

  

KAMALPS KAPPUR

(190)

views     Pulished on 24 Dec 2017